برابر پیش بینی محققان از سال 2050 به بعد ابرقدرتها کشورهایی هستند که آب جهان را تامین میکنند.