رواج دستگاههای تصفیه آب دراکثر کشورهای جهان برای تامین آب نوشیدنی سالم