وقتی ph خون به سمت اسیدی شدن می رود بدن برای حفظ تعادل خود از کلسیم استخوان ها استفاده می کند .در واقع استخوان ها برای ادامه اعمال حیاتی بدن قربانی می شوند.

اینجاست که به ارزش آب های قلیایی بیشتر پی می بریم.